แสดงความยินดีกับผู้เดินทาง

แสดงความยินดีกับลูกค้า ที่บริษัทได้

จัดส่งไปฝึกปฏิบติงาด้านเทคนิค ที่ประเทศญี่ปุ่น

1.นาย ชานนท์  บุญลือ

2.นาย อัครเดช  หลักชัย

3.นาย ทศพร  บุญฤทธิ