แสดงความยินดีกับผู้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

แสดงความยินดีกับลูกค้าที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

โรงงานพลาสติก

1.น.ส.ศิริพร  ภักดี

2.น.ส.ขวัญฤทัย  คำไฮ

3.น.ส.จุฑารัตน์  อ่อนบุญ

โรงงานแพ็คอาหาร

1.นาง ทองพูน สีแก้วต่างวงค์

2.น.ส.บุษบง  นามกุล

3.น.ส.อรพรรณ  ภูมิวะ

4.น.ส.ชรินทร์ธร  ไขสี

5.น.ส.นัชนันท์  มาสุข