no.3.แสดงความยินดีกับผู้เดินทาง

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้เดินทาง ตามระบบโครงการฝึกงาน และ

ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ที่ประเทศญี่ปุ่น กับ

บริษัทจัดหางาน อุดร  เอส.เค.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล 2001 จำกัด